Statut PTN

Statut Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne /PTN/, zwane dalej Towarzystwem – jest kontynuatorem tradycji i działalności zorganizowanego od 1845 roku ruchu numizmatycznego, reprezentowanego w przeszłości przez: Towarzystwa Numizmatyczne w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy, a także Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i kulturalnym, zrzeszającym miłośników numizmatyki – profesjonalistów i amatorów, zarejestrowanym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w Oddziałach terenowych, a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§ 7

 1. Towarzystwo może powoływać Oddziały terenowe oraz Koła.
 2. Oddziały terenowe mogą za zgodą Zarządu Głównego uzyskać osobowość prawną.

§ 8

 1. Towarzystwo posługuje się pieczątką okrągłą i podłużną z napisem – “Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Zarząd Główny” lub “Oddział w …….”, pieczątką podłużną z napisem – “Polskie Towarzystwo Numizmatyczne – Koło w ….., Oddziału w ……”.
 2. Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

Celem Towarzystwa jest:

1) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,

2) współdziałanie ze środowiskami i Towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,

3) pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,

4) informowanie wzajemne członków Towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych,

5) popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,6) współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a w szczególności ze względu na cele działania: resortem Kultury i Sztuki oraz Polską Akademią Nauk,

2) prowadzenie badań numizmatycznych,

3) urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,

4) zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych w wydawanych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i innych wydawnictwach poświęconych numizmatyce,

5) emitowanie i rozprowadzanie medali historycznych i okolicznościowych,

6) współpracę z gabinetami numizmatycznymi oraz społeczne zaangażowanie związane z rozwojem zbiorów numizmatycznych,

7) przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie numizmatyki,

8) współpracę z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz propagowanie zagadnień numizmatyki polskiej poza granicami kraju,

9) propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka – kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych,

10) podejmowanie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,

11) organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

zwyczajnych,

honorowych,

wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:

pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej interesujący się numizmatyką, akceptujący cele Towarzystwa, pragnący pogłębiać wiedzę w zakresie numizmatyki poprzez możliwość kontaktu ze środowiskiem numizmatycznym oraz studiowanie literatury fachowej – przyjęty przez Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowanego oraz zaopiniowanej przez Zarząd Koła jeżeli w Oddziale Koło takie istnieje;

pełnoletni obywatel państwa obcego przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego. Cudzoziemcy mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego i są członkami Oddziału, którego zasięg terytorialny jest zgodny z jego miejscem zamieszkania. Cudzoziemcy nie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami zwyczajnymi Towarzystwa bez przynależenia do określonego Oddziału i nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

 1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla numizmatyki lub dobra Towarzystwa.
 2. Wniosek o nadanie godności członka honorowego składa Zarząd Główny zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa lub pragnąca wesprzeć statutowe cele działalności Towarzystwa – opłacająca składkę w wysokości wielokrotności wartości składki członkowskiej na dany rok, która zostanie przyjęta przez Zarząd Oddziału.
 2. Członek wspierający działa na forum Oddziału, którego jest członkiem za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym.
 3. Całość składki członka wspierającego pozostaje do dyspozycji Oddziału.

§ 15

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

uczestniczenia w odczytach, wystawach, aukcjach i innych imprezach popularnonaukowych organizowanych przez Towarzystwo,

korzystania z posiadanych przez Towarzystwo środków i urządzeń,4) nabywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:

czynne uczestniczenie w pracach i działalności Towarzystwa,

przestrzeganie statutu Towarzystwa,

wykonywanie uchwał władz Towarzystwa,

regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich w okresie I kwartału danego roku.

 1. Składka członkowska w 50% przekazywana jest do Zarządu Głównego na cele działalności ogólnostatutowej – 50% pozostaje do dyspozycji Oddziału.
 2. Członek honorowy korzysta z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego określone w ust.1 z wyjątkiem pkt.1 oraz obowiązki określone w ust.2 pkt. 2, 3 i 4.

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału,

skreślenia z ewidencji członków Towarzystwa przez Zarząd Oddziału z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za dany rok,

wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału wobec naruszenia § 15 ust. 2 pkt 1-3 Statutu. Od uchwały tej przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty jej otrzymania do Zarządu Głównego,

wykluczenia z Towarzystwa na podstawie postanowienia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka. Od tego postanowienia przysługuje członkowi odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania, do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV

Władze Naczelne Towarzystwa

§ 17

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

Zarząd Główny,

Główna Komisja Rewizyjna,

Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. Władze Towarzystwa wymienione w pkt. 2-4 konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wyborów.

§ 18

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 19

Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Towarzystwa odbywa się co dwa lata, Sprawozdawczo-Wyborczy co cztery lata.

§ 20

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwoływany jest przez Zarząd Główny, który o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu zawiadamia delegatów najpóźniej na 30 dni przed ustalonym terminem.

§ 21

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

z własnej inicjatywy,

na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej podjęte zwykłą większością głosów przy pełnym składzie Komisji,

na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa powinien być zwołany w terminie 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których został zwołany .

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zjazdu delegatów Towarzystwa należy:

uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

wybór prezesa i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

zatwierdzanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich,

podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku,

podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa,

Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie.

 1. Kompetencje wymienione w pkt. 2, 3, i 4 należą wyłącznie do Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 23

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.

§ 24

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziału według klucza wyborczego uchwalonego przez Prezydium Zarządu Głównego

z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych określonych w § 17 ust. 1 pkt. 2-4 i prezesi Oddziałów, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.

 1. Ilość delegatów biorących udział w Walnym Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Towarzystwa z danego Oddziału określa każdorazowo Prezydium Zarządu Głównego wg przyjętego przez siebie klucza wyborczego. Mandat delegata na Zwyczaj-ny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa utrzymuje swą ważność do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.

Zarząd Główny

§ 25

 1. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz maksymalnie 14 członków, w tym:- dwóch wiceprezesów,- sekretarza generalnego i jego zastępcy,- skarbnika i jego zastępcy,- redaktora naczelnego wydawnictw i jego zastępcy.
 2. Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego. Skład Prezydium i podział funkcji w Zarządzie Głównym (za wyjątkiem Prezesa) może być zmieniany przez Zarząd Główny w toku jego kadencji.
 3. Prezydium Zarządu Głównego składa się z:

prezesa,

sekretarza generalnego,

skarbnika,

redaktora naczelnego wydawnictw.

 1. Członkostwa w Zarządzie Głównym nie można łączyć z funkcją w Głównej Komisji Rewizyjnej ani w Sądzie Koleżeńskim.

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa,

powoływanie zgodnie z § 38 pkt.1-4 Statutu i rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Oddziałów Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,

zawieszanie lub odwoływanie Zarządów Oddziałów lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego Oddziału,

zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał Zarządu Oddziału w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych,

powoływanie komisji specjalistycznych i zespołów roboczych,

przyznawanie wyróżnień, nagród rzeczowych i pieniężnych osobom, które położą zasługi dla popularyzacji numizmatyki zgodnie z uchwalonym regulaminem,

powoływanie i odwoływanie członków Prezydium z wyłączeniem prezesa,

w przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Zarządu Głównego, wybór z grona członków Zarządu Głównego pełniącego obowiązki prezesa do czasu nowego wyboru przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz zawieszanie uchwał Prezydium niezgodnych ze Statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz kontrola jego wykonania,

uchwalanie planu finansowego i jego wykonanie oraz zatwierdzanie bilansów rocznych,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów Towarzystwa,

opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności,

rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Oddziału o wykluczeniu z szeregów Towarzystwa,

powoływanie ekspertów w dziedzinie numizmatyki,

podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację zaleci Zarządowi Głównemu Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

organizowanie w miarę potrzeb między Walnymi Zjazdami Delegatów Towarzystwa narad Prezesów Oddziałów lub Prezesów Oddziałów i Kół,

podejmowanie uchwał w zakresie przekształcenia Oddziału w Koło Towarzystwa w wypadku, gdy ilość członków Oddziału przez co najmniej 2 lata nie przekracza 20 i przyporządkowanie tak powstałego Koła do odpowiedniego Oddziału.

 1. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem § 56, prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz generalny lub jego zastępca, bądź inny członek Prezydium upoważniony do tego przez Zarząd Główny.

§ 27

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa oraz sekretarza generalnego lub ich zastępców.
 2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Głównego należy zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

§ 29

Zarząd Główny ma prawo dokooptować na wakujące miejsca nowych członków w liczbie nie większej jak 1/3 osób pochodzących z wyboru.

§ 30

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego w zakresie:
 • 26 ust. 1 pkt. 1-7 oraz regulaminu czynności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny,

przyjmowania w poczet członków Towarzystwa obywateli państw obcych oraz członków wspierających,

 1. Podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego uchwały wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. Brak zatwierdzenia powoduje ich nieważność.

§ 31

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego lub sekretarza. Do wykonywania czynności Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność 2 członków lub przewodniczącego.
 3. W razie zdekompletowania się członków Głównej Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować na wakujące miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

§ 33

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

badanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności oraz sporządzenie z przeprowadzonej kontroli protokołu,

występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądaniem wyjaśnień,

sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych w Oddziałach oraz uchylanie niesłusznych lub sprzecznych ze Statutem ich wniosków pokontrolnych.

 1. Szczegółowy tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

§ 34

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 35

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 2. W razie zdekompletowania się Sądu Koleżeńskiego w toku jego kadencji, Sąd Koleżeński może dokooptować na ich miejsce nowych członków, nie więcej jednak niż dwóch.

§ 36

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

orzekanie w sprawach wniesionych przeciwko członkom o działalność na szkodę Towarzystwa lub naruszenie etyki numizmatyka,

rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa w sprawach dotyczących Towarzystwa.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wymierza jedną z następujących kar:

naganę,

zakaz sprawowania funkcji we władzach PTN na okres do lat czterech lub na okres kończący kadencję,

zawieszenie w prawach członka na okres do lat czterech,

wykluczenia z szeregu członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 1. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego, a także uprawnienia i obowiązki stron, postępowanie odwoławcze określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd delegatów Towarzystwa.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 38

 1. Terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Oddział, podlegający bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
 2. Oddziały Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego i mogą posiadać osobowość prawną.
 3. Do powołania Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 30 członków zamieszkałych na terenie działania przyszłego oddziału, którzy wcześniej co najmniej przez rok zorganizowani byli w kole Towarzystwa w siedzibie mającego powstać Oddziału i wykazali się realizacją statutowych celów Towarzystwa.
 4. Teren działania Oddziału określa w uchwale powołującej Zarząd Główny.
 5. Oddział może powoływać na terenie swojego działania poza siedzibą Koła Towarzystwa na zasadach określonych w Rozdziale VI Statutu.
 6. Oddział może powołać na swoim terenie młodzieżowe koła miłośników numizmatyki, nad którymi sprawuje patronat w sposób uchwalony przez Zarząd Oddziału. O powołaniu takiego koła Zarząd Oddziału powiadamia niezwłocznie Zarząd Główny.
 7. Dla ważności oświadczeń, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziału wymagane są dwa podpisy członków Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

§ 39

 1. Władzami Oddziału są:

Walne zebranie członków Oddziału,

Zarząd Oddziału,

Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Oddziału wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Członkowie władz Oddziału pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Władze Oddziału wymienione w pkt. 2-3 kontynuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wyboru.

§ 40

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą w Oddziale i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 41

 1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału co roku, sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania – Zarząd Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału w I terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie bez względu na ilość osób obecnych.
 4. O uchwałach podjętych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od chwili ich podjęcia.
 5. Do nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

§ 42

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

uchwalanie kierunków działania na swoim terenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,

przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

uchwalanie ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

wybór prezesa oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania,

wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i członków Oddziału.

 1. Uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie Członków Oddziału w odniesieniu do § 10 Statutu ust.4, 5 i 10 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
 2. Kompetencje wymienione w pkt. 2-6 należą wyłącznie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego.

§ 43

 1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4-9 członków.
 2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, wybierając ze swego grona członków funkcyjnych: wiceprezesa oraz sekretarza i skarbnika, a także w zależności od potrzeb ich zastępców. Członkowie funkcyjni mogą być zmieniani przez Zarząd Oddziału w toku jego kadencji.
 3. W razie zdekompletowania się Zarządu Oddziału w toku kadencji, Zarząd Oddziału może dokooptować na ich miejsce, nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 osób pochodzących z wyboru.
 4. W przypadku ustąpienia w toku kadencji Prezesa Oddziału, przepis § 26 ust. 1 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

§ 44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

reprezentowanie Oddziału na swoim terenie i działanie w jego imieniu oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych Towarzystwa,

przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Oddziału,3) powoływanie zgodnie z § 47 pkt 1-2 Statutu i nadzorowanie oraz rozwiązywanie w przypadku braku realizacji celów statutowych Kół Towarzystwa,

zawieszanie lub odwoływanie Zarządu Koła lub jego członków w przypadku naruszenia Statutu lub nie realizowania uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego

zawieszanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał Zarządu Koła w razie ich sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,

powoływanie sekcji problemowych, które działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny,

administrowanie majątkiem Towarzystwa pozostającym w użytkowaniu Oddziału w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Główny,

terminowe składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu, przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków dotyczących zagadnień naukowych, oświatowych i organizacyjnych,

zwoływanie zebrań organizacyjnych i naukowych Oddziału, współdziałanie z miejscowymi konserwatorami, muzeami i innymi instytucjami.

§ 45

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach Zarządu Oddziału biorą udział prezesi Kół powołanych przez Oddział z głosem doradczym o ile nie są członkami Zarządu Oddziału – lub upoważniony przez prezesa Koła członek Zarządu Koła.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub sekretarza. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. O uchwałach Zarządu Oddziału w zakresie § 44 ust.3-8 Zarząd Oddziału powiadamia pisemnie Zarząd Główny w terminie 14 dni od ich podjęcia.

§ 46

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału odnoszą się postanowienia § 33 – stosownie do zakresu jej działania z wyłączeniem pkt.3, oraz postanowienia § 34 Statutu.