Regulamin przyznawania wyróżnień

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

 

§ 1

 1. W Polskim Towarzystwie Numizmatycznym przyznawane są wyróżnienia:

 

 • Dyplom Honorowy.
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
 • Złoty Medal Okolicznościowy im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego.
 • Medal Zasłużony dla Numizmatyki.
 • Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

§ 2

 1. Dyplom Honorowy może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • Popularyzuje numizmatykę poprzez organizowanie wystaw, prelekcji itp.

 

 • Czynnie działa na rzecz Towarzystwa.
 • Należy nieprzerwanie do Towarzystwa co najmniej 3 lata.

 

 1. Dyplom Honorowy w wyjątkowych wypadkach, może otrzymać osoba niespełniająca któregoś z powyższych warunków. Osoba taka musi jednak w znaczący sposób przyczyniać się do popularyzacji numizmatyki.

 

 1. Dyplom Honorowy, według powyższych kryteriów, może otrzymać także Oddział lub Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

 1. Wyróżnienie może być nadawane wielokrotnie.

 

§ 3

 

 1. Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 • Zaangażowana jest w działalność wydawniczą dotyczącą numizmatyki

lub dziedzin pokrewnych.

 

 • Popularyzuje numizmatykę poprzez organizowanie wystaw, prelekcji itp.

 

 • Czynnie działa na rzecz Towarzystwa.
 • Należy nieprzerwanie do Towarzystwa co najmniej 7 lat.

 

 1. Złotą Odznakę w wyjątkowych wypadkach, może otrzymać osoba niespełniająca któregoś z powyższych warunków. Osoba taka musi jednak w znaczący sposób przyczyniać się do popularyzacji numizmatyki.

 

§ 4

 

 1. Złoty Medal Okolicznościowy im. prof. Ryszarda Kiersnowskiego może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 • Posiada znaczący dorobek wydawniczy z zakresu numizmatyki

 

lub dziedzin pokrewnych.

 

 • Czynnie działa na rzecz Towarzystwa.

 

 • Posiada Złotą Odznakę PTN.
 • Należy nieprzerwanie do Towarzystwa co najmniej 10 lat.

 

 1. Złoty Medal w wyjątkowych wypadkach, może otrzymać osoba niespełniająca któregoś z powyższych warunków. Osoba taka musi jednak w znaczący sposób przyczyniać się do popularyzacji numizmatyki.

 

§ 5

 

 1. Medal Zasłużony dla Numizmatyki może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

 • Posiada znaczący dorobek kolekcjonerski lub naukowy z zakresu numizmatyki lub dziedzin pokrewnych.

 

 • Czynnie działa na rzecz Towarzystwa.
 • Posiada Złoty Medal Okolicznościowy.

 

 • Należy nieprzerwanie do Towarzystwa co najmniej 15 lat.

 

 1. Medal Zasłużony dla Numizmatyki, za wybitne osiągnięcia, może otrzymać wyjątkowo także osoba niebędąca członkiem PTN.

 

§ 6

 

 1. Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • Jest szczególnie zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
 • Posiada Medal Zasłużony dla Numizmatyki Polskiej,

 

 • Należy nieprzerwanie do Towarzystwa co najmniej 20 lat.
 1. Godność Członka Honorowego może nadać tylko Walny Zjazd Delegatów PTN.

 

§ 7

 1. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie wyróżnienia przysługuje:
  • Zarządowi Głównemu PTN za wyjątkiem:
   1. zgłaszania wyróżnień dla prezesa PTN.
   2. zgłaszania wyróżnień dla członków ZG PTN.

 

 • Zarządom Oddziałów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

§ 8

 1. Wyróżnienia, za wyjątkiem Członkostwa Honorowego, przyznaje Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

 1. Dla innych stowarzyszeń, instytucji i osób niezrzeszonych w PTN mogą być wręczane, przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Zarządy Oddziałów i Kół, piśmienne podziękowania, listy gratulacyjne itp.

 

§ 9

 

 1. Wniosek o nadanie wyróżnienia należy złożyć, do ZG PTN na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wręczenia wyróżnienia.

 

 

 

Regulamin uchwalony decyzją ZG PTN w dniu 30 listopada 2016 roku.